Dilip Shrestha
President
Facebook
Sarita Tamrakar
Vice President
Tanka Raj Adhikari
Secretary
Saraswati Nepal
Treasurer
Sarmila Shrestha
Member
Prem Prashad Sharma
Member
Naba Raj Basaula
Member